B04 Barakaldo

 • CEP ARTEAGABEITIA LHI
 • CEP MUKUSULUBA LHI
 • CEP RONTEGI LHI
 • IES ANTONIO TRUEBA BHI
 • IES CRUCES BHI
 • IES BEURKO BHI
 • CEP IBAIBE LHI
 • CPEIPS SAN JUAN BOSCO HLBHIP
 • CPEIPS SAN PAULINO DE NOLA HLBHIP
 • CPEIPS ALAZNE HLBHIP
 • CPEIPS NTRA. SRA. DEL ROSARIO HLBHIP
 • CPEIPS EL REGATO HLBHIP
 • CPEIPS LA MILAGROSA HLBHIP
 • CEP ALKARTU IKASTOLA LHI
 • EOI BARAKALDO HEO
 • IES MINAS BHI
 • CPEIPS LA INMACULADA M.S.J.O. HLBHIP